inne opracowania konieczne do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Pomoc prawna lub reprezentowanie interesów zleceniodawcy przed organami właściwymi d/s ochrony środowiska (wójt, starosta marszałek województwa, WIOŚ, RDOŚ). Reprezentowanie interesów wymaga udzielenia pełnomocnictw poświadczonych notarialnie.
Ekspertyzy obejmujące doradztwo techniczne w zakresie doboru i eksploatacji urządzeń służących zmniejszeniu wielkości emisyjnych.
Inne nie wymienione.