opłaty za korzystanie ze środowiska

Praca obejmuje wyliczenie wysokości opłaty za:
  • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza,
  • składowanie odpadów na składowiskach (wyłącznie dla podmiotów prowadzących eksploatację takich obiektów, inne podmioty są zwolnione z opłaty, gdyż jest ona wliczona w cenę usługi za przyjęcie odpadu na składowisko)
  • odprowadzanie ścieków do odbiornika (jeżeli ścieki są wprowadzane – nie dotyczy wprowadzania ścieków do systemów kanalizacyjnych zarządzanych przez inne podmioty, gdyż jest ona wliczona w cenę usługi za przyjęcie ścieków),
  • pobór wody (nie dotyczy poboru z sieci wodociągowej, gdyż jest ona wliczona w cenę dostawy wody),
  • oraz edycję zeznania na właściwych w danym okresie rozliczeniowym formularzach.
Opłatę ponosi się za okres półrocza gdy jej wysokość przekracza kwotę 400 zł. Formularz zeznania składa się niezależnie od wysokości opłaty.
Opłatę wnosi się na konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego. UM może zażądać złożenia zeznania i uiszczenia opłaty za 5 lat wstecz w przypadkach gdy wniesienie takiej opłaty nie następowało. Opłaty zaległe wnosi się wraz z odsetkami za zwłokę.