programy gospodarki odpadami

Zakres prac obejmuje sporządzenie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania:
  • decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (DGON), gdy powstaje powyżej 100 kg/rok odpadów niebezpiecznych, lub
  • decyzji na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne (DWOIN), gdy powstaje powyżej 5000 Mg/rok, lub
  • pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, lub
  • pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym odzysku energii.
Dla mniejszych ilości powstających odpadów, sporządza się jedynie informację o rodzajach i ilości powstających odpadów oraz sposobach ich zagospodarowania (do 100 kg/rok dla odpadów niebezpiecznych lub 5 do 5000 Mg/rok dla odpadów innych niż niebezpieczne).
Informacja jest skróconą wersją DGON lub DWOIN.