raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

przedsiewziecieZakres prac obejmuje sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Środowisko (ROPnŚ). ROPnŚ wymagany jest dla przedsięwzięć wyszczególnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w celu przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Wyszczególnia się dwie grupy przedsięwzięć:
  • zawsze znacząco oddziałujące na środowisko – dla nich sporządzenie raportu jest obligatoryjne,
  • potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko, dla których raport może być wymagany.
Dla drugiej grupy decyzję o konieczności sporządzenia raportu, podejmuje Wójt gminy, Prezydent miasta lub Burmistrz ośrodka miejsko-gminnego, po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS).
Procedura OOŚ, jest drugim etapem wymaganym do uzyskania decyzji środowiskowej o uwarunkowaniach realizacji inwestycji – zgodnie ze standardami UE