wnioski do pozwoleń wodnoprawnych

Zakres prac obejmuje sporządzenie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do odbiornika (do wód lub do ziemi).
Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest przez Starostę właściwego ze względu na miejsce wprowadzania ścieków do odbiornika.
Nie wszystkie przypadki wymagają pozwolenia, część z nich wymaga jedynie zgłoszenia, czyli skróconej wersji wniosku o wydanie pozwolenia.