wnioski do pozwoleń zintegrowanych

Zakres prac obejmuje sporządzenie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (PZ) dla instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
PZ wydaje:
  • Marszałek województwa dla instalacji zakwalifikowanych jako zawsze znacząco oddziałujące na środowisko,
  • Starosta – w pozostałych przypadkach,
właściwy ze względu na miejsce lokalizacji obiektu wymagającego takiego pozwolenia.
W pracy zawsze znajduje rozwiązanie problematyka:
  • wprowadzania substancji do powietrza,
  • hałasu
  • gospodarki odpadami.
Gdy podmiot prowadzący instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego pobiera wodę z własnego ujęcia (ale nie z sieci wodociągowej) ekspertyza musi zawierać także
  • problematykę poboru wody.
Gdy podmiot odprowadza ścieki do wód lub do ziemi (ale nie do sieci kanalizacyjnej), zawartość pracy obejmuje również:
  • odprowadzanie ścieków.
Opracowanie niezbędne do wydania PZ obejmuje więc określenie ilości substancji (w tym ilości odpadów) i energii (hałas) wprowadzanych do środowiska, oraz określenie programami symulacyjnymi (modelowanie numeryczne) ich wpływu na środowisko, oraz zgodność funkcjonowania instalacji ze standardami UE wyrażonymi w postaci tzw. Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).