Analizy inżynierskie

inne opracowania konieczne do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Pomoc prawna lub reprezentowanie interesów zleceniodawcy przed organami właściwymi d/s ochrony środowiska (wójt, starosta marszałek województwa, WIOŚ, RDOŚ). Reprezentowanie interesów wymaga udzielenia pełnomocnictw poświadczonych notarialnie.
Ekspertyzy obejmujące doradztwo techniczne w zakresie doboru i eksploatacji urządzeń służących zmniejszeniu wielkości emisyjnych.
Inne nie wymienione.

audyty ekologiczne

Praca zawiera przegląd stanu formalno-prawnego z zakresu ochrony środowiska i określa jakie decyzje, pozwolenia czy zezwolenia obowiązują, i jakie braki w tym zakresie Zleceniodawca musi uzupełnić.

opłaty za korzystanie ze środowiska

Praca obejmuje wyliczenie wysokości opłaty za:
 • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza,
 • składowanie odpadów na składowiskach (wyłącznie dla podmiotów prowadzących eksploatację takich obiektów, inne podmioty są zwolnione z opłaty, gdyż jest ona wliczona w cenę usługi za przyjęcie odpadu na składowisko)
 • odprowadzanie ścieków do odbiornika (jeżeli ścieki są wprowadzane – nie dotyczy wprowadzania ścieków do systemów kanalizacyjnych zarządzanych przez inne podmioty, gdyż jest ona wliczona w cenę usługi za przyjęcie ścieków),
 • pobór wody (nie dotyczy poboru z sieci wodociągowej, gdyż jest ona wliczona w cenę dostawy wody),
 • oraz edycję zeznania na właściwych w danym okresie rozliczeniowym formularzach.
Opłatę ponosi się za okres półrocza gdy jej wysokość przekracza kwotę 400 zł. Formularz zeznania składa się niezależnie od wysokości opłaty.
Opłatę wnosi się na konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego. UM może zażądać złożenia zeznania i uiszczenia opłaty za 5 lat wstecz w przypadkach gdy wniesienie takiej opłaty nie następowało. Opłaty zaległe wnosi się wraz z odsetkami za zwłokę.

przeglądy ekologiczne

Praca zawiera wyszczególnione przez właściwy organ (starostę lub marszałka) elementy, pozwalające organowi określić potrzeby co do przeprowadzenia postępowań w sprawach ochrony środowiska gdy brak jest niezbędnych informacji o działalności firmy. Obowiązek przedłożenia przeglądu nie musi być zakończony decyzją administracyjną.

programy gospodarki odpadami

Zakres prac obejmuje sporządzenie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania:
 • decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (DGON), gdy powstaje powyżej 100 kg/rok odpadów niebezpiecznych, lub
 • decyzji na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne (DWOIN), gdy powstaje powyżej 5000 Mg/rok, lub
 • pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, lub
 • pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym odzysku energii.
Dla mniejszych ilości powstających odpadów, sporządza się jedynie informację o rodzajach i ilości powstających odpadów oraz sposobach ich zagospodarowania (do 100 kg/rok dla odpadów niebezpiecznych lub 5 do 5000 Mg/rok dla odpadów innych niż niebezpieczne).
Informacja jest skróconą wersją DGON lub DWOIN.

analizy akustyczne

Zakres prac obejmuje analizę akustyczną wpływu źródeł hałasu na środowisko. Analiza może być częścią szerszego opracowania (PZ lub ROPnŚ), lub samodzielną analizą.
Samodzielną analizę wykonuje się jedynie wtedy, gdy pomiarowo zostanie stwierdzone, że na danym terenie zostały przekroczone obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu i Starosta (właściwy ze względu na lokalizację źródeł hałasu) wydał decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.Analizę przeprowadza się w celu:

 • określenia źródła (źródeł) odpowiadających za powstanie przekroczenia,
 • wyeliminowaniu przyczyny hałasu.

wnioski do pozwoleń wodnoprawnych

Zakres prac obejmuje sporządzenie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do odbiornika (do wód lub do ziemi).
Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest przez Starostę właściwego ze względu na miejsce wprowadzania ścieków do odbiornika.
Nie wszystkie przypadki wymagają pozwolenia, część z nich wymaga jedynie zgłoszenia, czyli skróconej wersji wniosku o wydanie pozwolenia.

wnioski do pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza

Zakres prac obejmuje sporządzenie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza (gazów i pyłów).
Pozwolenie na emisję wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce lokalizacji obiektu wymagającego takiego pozwolenia. Wniosek musi spełniać określone wymagania do których należy:
 • określenie jakościowe substancji (co jest wprowadzane do powietrza),
 • określenie ilościowe emitowanych substancji,
 • parametry ich wprowadzania do powietrza
 • określenie wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza,
 • propozycję zmian w zakresie zmniejszenia wielkości emisji o ile takie zmiany będą konieczne.
Określenie wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza wymaga obliczeń programem symulacyjnym (modelowanie numeryczne).
Nie wszystkie instalacje wymagają pozwolenia, część z nich wymaga jedynie zgłoszenia, czyli skróconej wersji wniosku o wydanie pozwolenia.

wnioski do pozwoleń zintegrowanych

Zakres prac obejmuje sporządzenie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (PZ) dla instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
PZ wydaje:
 • Marszałek województwa dla instalacji zakwalifikowanych jako zawsze znacząco oddziałujące na środowisko,
 • Starosta – w pozostałych przypadkach,
właściwy ze względu na miejsce lokalizacji obiektu wymagającego takiego pozwolenia.
W pracy zawsze znajduje rozwiązanie problematyka:
 • wprowadzania substancji do powietrza,
 • hałasu
 • gospodarki odpadami.
Gdy podmiot prowadzący instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego pobiera wodę z własnego ujęcia (ale nie z sieci wodociągowej) ekspertyza musi zawierać także
 • problematykę poboru wody.
Gdy podmiot odprowadza ścieki do wód lub do ziemi (ale nie do sieci kanalizacyjnej), zawartość pracy obejmuje również:
 • odprowadzanie ścieków.
Opracowanie niezbędne do wydania PZ obejmuje więc określenie ilości substancji (w tym ilości odpadów) i energii (hałas) wprowadzanych do środowiska, oraz określenie programami symulacyjnymi (modelowanie numeryczne) ich wpływu na środowisko, oraz zgodność funkcjonowania instalacji ze standardami UE wyrażonymi w postaci tzw. Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).

raporty o oddziaływaniu kopalń na środowisko

kopalniaZakres prac obejmuje sporządzenie ROPnŚ dla kopalń – głównie odkrywkowych, które są specyficznymi obiektami zaliczonymi do grupy przedsięwzięć oddziałujących na środowisko. Dla nich sporządzenie raportu o oddziaływaniu może być wymagane, jeżeli powierzchnia terenu z którego będzie się wydobywać kopalinę (piasek, żwir, glinę itp.), tzw. “obszar górniczy” jest większa niż 2 ha, do 25 ha włącznie, za wyjątkiem przypadków gdy kopalnia znajduje się na obszarach:
 • parków narodowych,
 • rezerwatów przyrody,
 • parków krajobrazowych,
 • chronionego krajobrazu,
 • zaliczonych do sieci NATURA 2000
 • bądź w ich otulinach – wtedy niezależnie od powierzchni.
Dla kopalń o powierzchni obszaru górniczego powyżej 25 ha, raport jest wymagany obligatoryjnie. Jest również wymagany obligatoryjnie gdy roboty górnicze prowadzone są z użyciem materiałów wybuchowych.