Opracowania przyrodnicze

inne ekspertyzy przyrodnicze


Inne ekspertyzy dotyczące wpływu przedsięwzięć na środowisko przyrodnicze.

dokumentacje ornitologiczne PROW 2007-2013

Rolnicy użytkujący łąki, na których gniazdują wybrane gatunki ptaków, np. czajka, kszyk, derkacz, mogą starać się o dopłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o płatność jest posiadanie dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej wykonanej zgodnie z założeniami pakietu 4.1 lub 5.1 PROW. 

ekspertyzy dla budynków zasiedlonych przez ptaki

Wykonujemy opinie ornitologiczne dotyczące budynków przeznaczonych do prac konserwacyjnych lub termoizolacyjnych.

Często budynki są miejscem gniazdowania kawek, jerzyków, gołębi miejskich, rzadziej pustułek. Są to gatunki objęte ochroną, więc zniszczenie ich miejsc lęgowych stanowi naruszenie prawa. Wszelkie prace remontowe, a szczególnie skutkujące zamknięciem otworów wentylacyjnych, likwidacją szczelin i wnęk w murze powinny być poprzedzone ekspertyzą ornitologiczną.

Opracowanie takie określa, jakie gatunki gniazdują w budynku, wskazuje lokalizacje gniazd, a następnie przedstawia terminy i sposób wykonania prac minimalizujące wpływ na ptaki. Działanie taki jest zgodne z zaleceniami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

farmy wiatrowe

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji przyrodniczej niezbędnej do uzyskania przez Zleceniodawcę pozwolenia na budowę i eksploatację farm wiatrowych:

  • ocena wstępna – screening – wstępna ocena przyrodnicza terenu inwestycji, która pozwala wykluczyć lokalizacje, w których prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na awifaunę jest bardzo wysokie.

Po ocenie wstępnej nie wykluczającej danej lokalizacji jako terenu inwestycji (miejsca posadowienia turbin wiatrowych) wykonujemy następujące opracowania:

  • inwentaryzacja przyrodnicza terenu inwestycji – praca ma na celu przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz określenia wpływu planowanej inwestycji na chronione siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz na najbliższe obszary objęte ochroną

  • ornitologiczny monitoring przedrealizacyjny – roczne badania wg metodyki zatwierdzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska mające na celu oszacowanie wpływu planowanej farmy wiatrowej na awifaunę lęgową i przelotną terenu inwestycji.

  • chiropterologiczny monitoring przedinwestycyjny – roczne badania mające na celu oszacowanie wpływu planowanej farmy wiatrowej na nietoperze.

Po budowie i uruchomieniu farmy wiatrowej wykonujemy ornitologiczny monitoring poinwestycyjny mający na celu weryfikację założeń badań przedrealizacyjnych.

opinie dla Beneficjentów Funduszy Europejskich

Sporządzamy opracowania określające wpływ planowanej inwestycji na obszary Natura 2000. Podmioty starające się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszy Europejskich zobowiązane są do uzyskania zaświadczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku negatywnego wpływu inwestycji na obszary Natura 2000.

oddziaływanie inwestycji na środowisko

Wykonujemy opracowania części przyrodniczej do kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko obejmujące:

  • inwentaryzacje przyrodnicze
  • oceny oddziaływania przedsięwzięć na chronione gatunki flory i fauny oraz na siedliska przyrodnicze
  • oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000