farmy wiatrowe

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji przyrodniczej niezbędnej do uzyskania przez Zleceniodawcę pozwolenia na budowę i eksploatację farm wiatrowych:

  • ocena wstępna – screening – wstępna ocena przyrodnicza terenu inwestycji, która pozwala wykluczyć lokalizacje, w których prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na awifaunę jest bardzo wysokie.

Po ocenie wstępnej nie wykluczającej danej lokalizacji jako terenu inwestycji (miejsca posadowienia turbin wiatrowych) wykonujemy następujące opracowania:

  • inwentaryzacja przyrodnicza terenu inwestycji – praca ma na celu przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz określenia wpływu planowanej inwestycji na chronione siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz na najbliższe obszary objęte ochroną

  • ornitologiczny monitoring przedrealizacyjny – roczne badania wg metodyki zatwierdzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska mające na celu oszacowanie wpływu planowanej farmy wiatrowej na awifaunę lęgową i przelotną terenu inwestycji.

  • chiropterologiczny monitoring przedinwestycyjny – roczne badania mające na celu oszacowanie wpływu planowanej farmy wiatrowej na nietoperze.

Po budowie i uruchomieniu farmy wiatrowej wykonujemy ornitologiczny monitoring poinwestycyjny mający na celu weryfikację założeń badań przedrealizacyjnych.